Raksts • 17.02.2023

Mēness fāzes uzņēmējam

Mēness Fāzes un uzņēmējdarbība

˜ Jauns Mēness pirmajās 3 dienās tikai plāno darbus.

Screen Shot 2016-03-15 at 08.58.30

‚ Augošā Mēnesī

(līdz Pilnmēness tukšajam aplim, apzīmē ar šķietamu burtu p):

iegulda enerģiju

darījumiem augošs periods

ietekmē procesus un cilvēkus

cēloņu laiks – “sēj”

veiksmīgākais laiks, lai organizētu, ieguldītu, rīkotos, dotu

ietekme uz ārpasauli ir lielāka

piedāvā jaunas idejas

jaunas iepazīšanās

celtniecības sākums

līgumu slēgšana

vienošanās ar banku, kontu atvēršana

No 1.ceturkšņa līdz PilnMēness uzsāk reklāmas kampaņas, paziņo darbiniekiem par algas pielikumu, konsultācijas, imidža uzlabošanas kampaņas, saplūšana vai apvienošanās ar citu SIA, sāk ieguldīt kredītu uzņēmējdarbībā.

 

 3 dienas pirms un pēc Pilnmēness:

samazina darbu tempus

meklē jaunus tirgus

atpūšas, rīko svētkus

sabalansē veselības stāvokli

Kulminācijas brīdī izpaužas enerģijas maksimums – svētki, radošums, arī samilzt problēmas, ja cikla kāpuma laikā enerģija nav izlietota lietderīgi.

 

Dilstošā Mēnesī – līdz JaunMēnesim

(apzīmē ar šķietamu burtu d):

veic ierastos darbus

ņem kredītu, lai procenti neaug (iegulda Augošā Mēnesī)

saņem sava darba augļus

noslēdz projektus

apmaksā rēķinus

pērk tehniku – lai labāk kalpotu un nelūztu

No Pēdējā ceturkšņa līdz JaunMēnesim: atlaiž darbiniekus vai pats iesniedz atlūgumu; inventarizācija, atskaites; iekārtu, auto remonts; likvidē vai rekonstruē uzņēmumu; paziņo par algu samazinājumu; pilnvaru nodošana.

Dilstoša ciklā jeb seku laikā katrs saņem pēc nopelniem, “akmens ripo no kalna”, bauda darba augļus, “pļaujas” rezultātu laiks.

2 dienas līdz JaunMēnesim ir tukšais periods. 

Pirms jauna cikla sākuma enerģija ir padilusi, var iestāties apjukums, ilgas, vēlme visu sasteigt, stress, tādēļ jāatpūšas, jāveic cikla laika kopsavilkums un jāpievēršas savai iekšējai pasaulei.

 

APTUMSUMI

3 dienas pirms un pēc Aptumsuma neveic jebkādas svarīgas nodarbes.

Aptumsumu laiks ir garīgs tranformācijas brīdis, kad karmas vārti ir ļ̧oti plaši atvē̄rti, tā̄dēļ jebkura darbī̄ba ir ļoti svarī̄ga ar dvē̄seliskumu piepildī̄ta un ar Dievaplīgu (jālū̄dz). Laika lūka, kurā var mainīt svarīgus dzīves punktus. Praktiskas biznesa darbības nav veicamas.

Laika plūdums nav pakļauts praktisku nodarbju piepildī̄jumam.

Svarīgs periods ir arī Starpaptumsuma laiks. Tas darbojas kā izkliedēts Aptumsuma enerģētikas atspulgs, Savelkot robežcilpu starp diviem Aptumsumiem. Laiks pavadāms maksimāli mierīgi, garīgi piepildīti, izglītojoties, neveidojot parādsaistības.

Svarīgāka kļūst attieksme – pār veikumu.

Daudzi notikumi šajā laikā ir sekas, kas testē gatavību kam lielākam. Izturi pārbaudījumus un tiksi “nākamajā līmenī”.

Saimnieciskajā darbībā šis periods faktiski ir “norakstāms”. Ikdienas darbiem starpaptumsuma periodam nav ne vainas, tomēr visam jāpievieno lielāks smagnējums un izšķiroša nozīme tieši emocionālā plānā.

Aptumsuma laiks ir kā turbulence, kad viegli izkrist no ierastajiem sedliem, bet grūti uzrausties jaunos. Jebkurai darbībai būs liktenīgas sekas, tādēļ ieteicams rūpīgi apsvērt vai tas, ko dari patiesi ir vajadzīgs un kas notiks, ja to neizdarīsi (jautājumu-atbilžu palīgs attēlā). Priekšroka tiek dota aicinājuma darbam. Bizness klasiskā izpratnē – nauda taisa naudu – šajā laikā ir visvājākajā pozīcijā, jo virsroku konkurencē ņem tie, kuri darbu dara kā sirdslietu.

Aptumsuma laiks palīdz atteikties no nevajadzīgā. Tādēļ ar pateicību jāpieņem jebkura nebūšana, “uzmešana”, atteikumi – tā tam ir jābūt pēc karmas rokraksta. Bez diskusijām!

http://astrologi.lv/meness_kalendars/meness-ritmi/aptumsums/

APOGEJS UN PERIGEJS

Mēness ritmā nozīmīgs ir Mēness atrašanās Apogejā un Perigejā. Tā ir ļoti vērtīga informācija Mēness cikliskuma izpratnē. Mēness cikls nav pilnīgs bez zināšanām par Mēness kustības attālumu pret Zemi.

Katru mēnesi Mēness orbītai ap Zemi ir perigeja punkts (grieķu val. peri – priedēklis ar nozīmi “vismazākais attālums” + Zeme), kad Mēness atrodas vistuvāk Zemes centram, un apogeja punkts (grieķu val. apogeios – tāls no Zemes), kad Mēness no Zemes atrodas vistālāk no Zemes centra.

Apogeja un perigeja punkts nav konstants, tas mēdz mainīties, bet vidēji Mēness apogejā atrodas 406 697 km attālumā no Zemes, un perigejā – 365 410 km attālumā.

Apogeja un perigeja fāze nav saistīta ar Mēness fāzēm, jo ir atšķirība to ciklos. Laiks no apogeja līdz perigejam ir 27,55 dienas. Savukārt laiks no viena pilnmēness līdz otram ir 29,53 dienas.

Apogeja un perigeja fāzes sakrīt ar Mēness fāzēm ik pēc 413 dienām. Kad perigejs sakrīt ar pilnmēness fāzi, tad Mēness novērojams par 12% lielāks nekā tas ierasti ir pilnmēness fāzes laikā. Pie debesīm vērojama tā sauktā Lielā Mēness ripa.

Apogeja un perigeja fāzes ietekmē plūdmaiņas – paisuma un bēguma intensitāti. Kad Mēness ir apogejā, tas samazina gravitācijas spēku, kā arī paisuma un bēguma svārstības. Savukārt, kad Mēness ir perigejā, tas izraisa lielākas paisuma un bēguma svārstības.

Vācu pētnieku grupa veica astroloģisku pētījumu par apogeja un perigeja ietekmi uz finanšu tirgu. Finansiālā augšupeja tika novērota Apogeja laikā. Mēness pietuvošanās Zemei samazināja finansiālo izaugsmi.

Mēness Apogejā – Mēness vistālāk no Zemes.

Ietekme: palielinās bezbailība. “Vē̄jš matos” un pieaug vē̄lme riskē̄t, bū̄t pā̄rdrošam, tā̄dē̄ļ  uzdrī̄ksteēšanā̄s dzirksts jā̄iegulda radošumā, mā̄kslinieciskumā̄, mīlestībā.

Cilvēki ir optimistiski un neapdomīgi, vieglāk iesaistās dažādās avantūrās, attiecības un notikumos. Grūti sajust mēru, palielinās ievainojumu un nelaimes gadījumu skaits. Jācenšas nezaudēt kontroli pār sevi un notikumiem, sekot līdzi domām, kā arī ierobežoti lietot stimulantus, piem., alkoholu, kafiju, zāles.

Mēness Perigejā – Mēness vistuvāk Zemei.

Ietekme: satraukums, bailes un nemiers. Depresīvs noskaņojums. Apjukums. Pieaug traumu un negadījumu skaits.
Perigeja laikā̄ galvenais uzdevums ir sabalansē̄t savas emocijas un neļauties depresijai, skumjā̄m, tādēļ derē̄s viss atslābinošais.

Mēness Apogeja un Perigeja ietekme jūtama 24 h pirms un 12h pēc norādītā laika.

 

Mēness fāzes biznesā – atvērt ilustrāciju

Screen Shot 2019-03-13 at 11.42.16